کیت دقیق سنجش تیول تام

شرکت آرسام فرا زیست


 الف) مقدمه

سیستم‌های زیستی دارای اجزای احیایی هستندکه در پیام‌رسانی سلولی، جابجایی ماکرومولکولی و تنظیم فیزیولوژیک نقش مهمی دارد. استرس اکسیداتیو به واسطه تغییر در فعالیت آنزیم‌ها، گیرنده‌ها، انتقال دهنده‌ها، فاکتورهای رونویسی و ماکرومولکول‌ها باعث از بین رفتن چرخه احیایی شده که پیامد آن عدم تعادل بین سیستم آنتی ­اکسیدانتی و پرواکسیدانتی می‌باشد. از آنجایی که بسیاری از پروتئین‌ها دارای تیول آزاد حساس به سیستم احیایی هستند، تعیین و کمّی سازی حالت احیایی آنها سطح استرس اکسیداتیو نمونه را نشان می‌دهد.

کیت حاضر بر اساس معرف اِلمان (Ellman reagent) برای کمّی ­سازی تیول‌های احیا کل در نمونه‌هایی مثل پلاسما، سرم و بافت‌ها و ... طراحی شده است. تیول کل شامل تیول مولکول­های کوچک مثل گلوتاتیون، سیستئین، هوموسیستئین و همچنین تیول موجود در سطح پروتئین­ های محلول می­باشد.

ب) اساس سنجش

مطابق با شکل زیر تیول‌های آزاد موجود در محیط یا در سطح پروتئین با معرف اِلمان یعنی دی‌ تیو بیس­ نیترو بنزوئیک اسید (DNTB) واکنش می‌دهد و تولید نیتروتیوبنزوات (TNB) می‌کند که رنگ آن زرد می‌باشد و در طول موج nm412 قابل کمّی­سازی است. شدت رنگ نسبت مستقیم با تیول‌های احیایی در نمونه دارد. حداقل تشخیص کیت حاضرMµ5/2 یا nmol/mg pr 5/2 تیول می‌باشد.

ج) محتویات کیت

نگهداری کیت: تمامی اجزا سازنده کیت را بجز استاندارد تیول (°C 20-) می­توان برای 6 ماه در یخچال نگهداری کرد.

 

د) روش کار

1- آماده سازی استاندارد

به طور کلی می­توان مقدار تیول را هم توسط اسپکتروفتومتر و هم توسط میکروپلیت ریدر سنجید. بر اساس انتخاب محقق روش آماده سازی استاندارد و نمونه متغیر است.

  • آماده سازی استاندارد به روش لوله آزمایش

در لوله آزمایش مطابق جدول زیر رقت­های سریالی از محلول سیستئین استاندارد mM 10، غلظت­های µM400- 0را برای حجم نهایی µl1000 تهیه کنید. برای تهیه محلول استاندارد سیستئین از بافر رقیق­ کننده استفاده شود.

‌نکته: غلظت صفر در ستون آخر جدول فوق به عنوان بلانک در نظر گرفته شود.

  • آماده سازی استاندارد به روش میکروپلیت

در این روش برای تهیه غلظت­های استانداردکافی است حجم­های فوق همانند جدول زیر به یک پنجم تقلیل پیدا کند. آماده سازی استاندارد حداقل در تکرار­های دوتایی انجام شود.

 

2- آماده‌سازی نمونه

برای سنجش تیول تام نمونه­های سلولی و بافتی باید قبل از سنجش هموژنیزاسیون انجام شود. اما نمونه ­های سرمی، پلاسمایی و یا مایعات بدن را می ­توان بعد از تعیین غلظت پروتئین مستقیماً برای سنجش به کار برد.

  • تهیه لیزات سلولی

 106 سلول را جمع آوری کرده و با PBS شسته و بعد از حذف آن، پِلِت سلولی را در°C 80- تا زمان استفاده نگهداری کنید. برای تهیه لیزات سلولیµl100-50  از بافر لیز را به پلت سلولی اضافه نمائید و سلول‌ها را با پیپت کردن کاملا حل کرده و به مدت 5 دقیقه در دمای اتاق قرار دهید اگر لیزات سلول ویسکوز یا چسبنده است مقدار بیشتری بافر لیز به آن اضافه نمایید و پیپت کردن را تکرار کنید.  سرانجام به مدت 5 دقیقه با حداکثر دور rpm )13000( آن را سانتریفیوژ کرده و مایع رویی را برای سنجش تیول جمع آوری کنید. مقداری از مایع رویی را برای تعیین غلظت پروتئینی آن توسط روش برادفورد یا لوری اختصاص دهید.

  • تهیه هموژنات بافتی

بافت باید کاملا با PBS شسته شود تا سلولهای خونی حذف شوند. mg200 از بافت را در یک میلی­لیتر بافر لیز هموژن کرده و به مدت 5 دقیقه در میکروسانتریفیوژ یخچال دار با سرعت حداکثر سانتریفیوژ کنید و مایع رویی را برای سنجش تیول جمع آوری کنید. مقداری از مایع رویی را برای تعیین غلظت پروتئینی آن توسط روش برادفورد یا لوری اختصاص دهید.

نکته: برای بیان مقدار تیول بر حسب prnmol/mgباید غلظت پروتئین مایع رویی با یکی از روش‌های سنجش پروتئین مثل برادفورد یا لوری سنجیده شود.

3- سنجش نمونه مجهول

  • مقدار 10 الی µl100 از مایع رویی را در یک لوله آزمایش ریخته و با بافر رقیق­کننده به حجم  µl400 رسانده شود.
  • مقدار µl 100DTNB به آن اضافه کنید.
  • پس از گذشت 5 دقیقه، µl 100 سولفوسالیسیلیک اسید به آن افزوده و به مدت 30 دقیقه روی یخ انکوبه کنید.
  • پس از 5 دقیقه سانتریفیوژ با دور g 12000، کل محلول رویی را به میکروتیوب جدید منتقل و مقدار µl 400 بافر واکنش به هر یک بیفزایید و دوباره بادور g 12000 سانتریفیوژ نمایید.
  • در نهایت جذب نمونه­ها را در طول موج nm 412 قرائت کنید.

ه) آنالیز داده ­ها

نمودار زیر مربوط به استاندارد تیول می­ باشد. به کمک معادله خط برازش (Trendline) آن کافی است مقدار x را پیدا کرده و آن را به غلظت پروتئینی نمونه که با برادفورد یا لوری سنجیده شده است تقسیم نمایید تا مقدار تیول بر حسب prnmol/mg یا prµM/mg به دست آید.

و) منابع

           Rudyk O, Eaton P. Biochemical methods for monitoring protein thiol redox states in biological systems. Redox Biol. 2014 ; 2:803-13.

          Winther JR, Thorpe C. Quantification of thiols and disulfides. BiochimBiophysActa. 2014; 1840(2):838-46.

             Shetab-Boushehri SV. Ellman's method is still an appropriate method for measurement of cholinesterases activities. EXCLI J. 2018; 17:798-9.

 

پیوست‌ها
Download this file (S1180-thiol-2.pdf)دریافت[کیت دقیق سنجش تیول]523 kB

Arsam Fara Zist Company

شیمی کلینیک علم و صنعت

عضویت در خبرنامه

اطلاعات تماس

شرکت آٰرسام فرا زیست

» ارومیه، نازلو، روبروی دانشگاه ارومیه، پارک علم و فناوری استان آذربایجان غربی، مرکز رشد. کد پستی : 5756115322

» تلفن : 09147157471 - 09020115860

» ArsamFaraZist@gmail.com